มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
[2017-08-17]รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560