มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
[2018-08-16]แจ้งมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561