มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
[2018-09-13]แจ้งมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561