แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2565
เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยผ่านทางระบบออนไลน์
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สอบถาม