แผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมขอความร่วมมือประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในระหว่างวันที่ 19 – 26 กรกฎาคม 2565 โดยสแกนผ่าน QR Code ด้านล่างนี้
สอบถาม