แผนพัฒนาท้องถิ่น

[2014-03-07]กรอบการประสานโครงการการพัฒนา อปท.

กรอบการประสานโครงการการพัฒนาของ อปท.

หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพของ อปท. ในจังหวัดนครปฐม
๑.   เป็นโครงการที่ประชาชนในเขต อปท. ตั้งแต่  ๒  แห่งขึ้นไป ได้รับประโยชน์ และ
ได้ทำความตกลงกันไว้ว่าจะดำเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา
๒.   เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลในภาพรวมต่อการพัฒนาในระดับจังหวัด
และใช้งบประมาณจำนวนมาก
๓.   เป็นโครงการที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ในการกำกับดูแล
๔.  เป็นโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สภาพภูมิสังคม  และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้าง
๕.  เป็นโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด  
๖.  เป็นโครงการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่
กฎหมายกำหนด  

หมายเหตุ  : ขอให้ อบต. / เทศบาล ทุกแห่ง เสนอโครงการที่เกินศักยภาพตามหลักเกณฑ์ข้างต้น    
 ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
เพื่อให้คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอำเภอ ได้ประชุมพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญ
ของโครงการภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ จากนั้น จะได้จัดส่งโครงการให้คณะกรรมการ
ประสานแผนฯ ระดับจังหวัด เพื่อประชุมพิจารณาอีกครั้ง ก่อนส่งให้ อบจ. นำไปบรรจุเข้าแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ตามระเบียบต่อไป