แผนพัฒนาท้องถิ่น

[2015-02-02] เกณฑ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน