การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3,4 ตำบลวังตะกู เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม