การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังใหม่ - บ้านหัวชุกปลา หมู่ที่ 13,9 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม