การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 12 ตำบลสามง่าม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1,4,5 ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม, ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม