การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองบางสะบ้า หมู่ 3 ตำบลลานตากฟ้า เชื่อมต่อ ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สอบถาม