การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเทศบาล 1/3 หมู่ที่ 4 ตำบลธรรมศาลา เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม