การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9 ตำบลหนองงูเหลือม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านยาง หมู่ที่ 14 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม