การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 8 ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม