การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สอบถาม