การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดไผ่รื่นรมย์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม