การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม