การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ตำบลหนองกระทุ่ม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม