การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

ดำเนินการจ้างเหมาขุดลอกคลอกเจ๊ก หมู่ที่ 1 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม