การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

จ้างเเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองสัมปทวนซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม