การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ เำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม