การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายที่ 4 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ ส่วนตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม