การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0001 แยกทางหลวงหมายเลข 321 บ้านหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม