การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0049 บ้านลำเหย-บ้านหนองปลาไหล ตำบลลำเหย ตำบลห้วยขวาง อำเภอดอนตูม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม