การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3,5 ตำบลสวนป่าน เชื่อมต่อ ตำบลสระกระเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม