การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายริมกำแพงวัดเพลินเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลกระทุ่งล้ม เชื่อมต่อ เขตเทศบาลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม