อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลวงพ่อแช่ม หมู่ที่ 9 ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม