การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลวงพ่อแช่ม หมู่ที่ 9 ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม