การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม