อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสุขสมัย หมู่ที่ 2 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล เชื่อมต่อ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม