การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสุขสมัย หมู่ที่ 2 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล เชื่อมต่อ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สอบถาม