การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล1/1 หมู่ที่ 4 ตำบลธรรมศาลา เชื่อมต่อ เทศบาลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม