การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8,3 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สอบถาม