อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสถาพร สายหมู่ที่ 13 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม