การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสถาพร สายหมู่ที่ 13 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม