การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน เชื่อมต่อ ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สอบถาม