การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เชื่อมต่อทางหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกพระเจดีย์ ตำบลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สอบถาม