การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม