อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบ้านท่าหน่อไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลธรรมศาลา เชื่อมต่อ ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม