การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบ้านท่าหน่อไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลธรรมศาลา เชื่อมต่อ ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม