การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาบเลียบคลองคูเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่หูช้าง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม
สอบถาม