อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 11 ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม