การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 6 ต.บ้างยาง เชื่อมต่อ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
สอบถาม