การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 20 ต.บางหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม
สอบถาม