อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1,2,9 ต.แหลมบัว เชื่อมต่อ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม