การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองลำยายหอมใหญ่ หมู่ที่ 2,4 ต.ดอนยายหอม เชื่อมต่อ ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม
สอบถาม