การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 15 ต.โพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
สอบถาม