การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งบัว เชื่อมต่อ ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม