การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งบัว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม