อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายเศรฐษวิถี ซอย 6 หมู่ที่ 4 ตำบล สามง่าม เชื่อมต่อ ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม