การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายเศรฐษวิถี ซอย 6 หมู่ที่ 4 ตำบล สามง่าม เชื่อมต่อ ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม