อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายหมู่ที่ 14 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 18 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม