การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายหมู่ที่ 14 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 18 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม