อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 14,1 ตำบลสระกระเทียม เชื่อมต่อ ตำบลสวนป่าน ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม