การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 14,1 ตำบลสระกระเทียม เชื่อมต่อ ตำบลสวนป่าน ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม