การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองท่าเรือ-บางพระ ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม