การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบางปลากาย หมู่ที่ 5 ตำบลวังเย็น เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม